About
Fees Structure
Staff

ISMG - Staff

Mrs.Prashanthi Suvarna

Mrs.Ananya Sengupta

Mrs. Hina Ansari

Mrs.Batul M

Mrs.Sowmya Nair

Mrs.Sushma S

Mrs.Sarah Evangelene

Mrs.Sonal S

Mrs.Sadhana Naik

Mrs.Sridevi Sudhakar

Mrs.Mini Nair

Mrs.Sajitha T

Mrs.Kamakshi N

Mrs.Leena S

Mrs.Sherlin B

Mrs.Anupama B

Mrs.Pradeepa Murugan

Mrs.Shabna Shameem

Mrs.Roopa Shetty

Mrs.Chitra Ganesh

Mrs.Shraddha

Mr.Manoj P
CONTACT US

Indian School Muscat, PB: 2470, P.C. 112 ,Sultanate of Oman

Tel: 00968 24702567, Fax: 00968 24794919

Email: ismoman@omantel.net.om